ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

СРЕЋНА СЛАВА ЂУРЂИЦ
15.11.2022.
Ухапшен провалник
15.11.2022.
СРЕЋНА СЛАВА ЂУРЂИЦ
15.11.2022.
Ухапшен провалник
15.11.2022.
На основу члана 6. и члана 12. Став 1. Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор (,,Службени гласник РС” број 107/22) Агенција за безбедност саобраћаја објавила је Јавни позив за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор.
Тим поводом, позивају се сва заинтересована физичка и правна лица на територији Републике Србије која испуњавају услове уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 30. новембром 2022. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за субвенционисану доделу.
Модели и типови трактора за које се врши субвенционисана додела рамова су ИМТ 533, ИМТ 539, ИМТ 540, ИМТ 542 и ИМТ 549.
Јавни позив за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор, можете погледати на: https://www.abs.gov.rs/sr/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog--rama-za-upotrebljavani-traktor
Подносиоци захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор морају испуњавати следеће услове:
 1. Подаци о подносиоцу захтева:
(1)       за правна лица и предузетнике – назив и седиште, матични број и ПИБ, Извод из Регистра привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, име и презиме лица овлашћеног за заступање, име и презиме, број телефона и е-мејл адресу контакт особе;
(2)       за физичка лица – име и презиме, адресу становања, ЈМБГ, контакт телефон и е-мејл;
 1. Потврдa да против правног лица није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација и да није покренут поступак принудне ликвидације у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања;
 2. Потврдa да правно лице или предузетник нема правоснажну судску или управну меру забране обављања делатности или осуду због привредног преступа;
 3. Доказ да је правно лице или предузетник измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга, с тим да укупан износ пореског дуга по споразуму о репрограму о исплати пореског дуга не може да износи више од 500.000 динара на дан подношења захтева, као и доказ да обавезе по репрограму о исплати пореског дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;
 4. Потврдa да је физичко лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину;
 5. саобраћајнa дозволa и фотографија (предња страна) трактора за који се додељује заштитни рам;
 6. за правна лица – оверени ОП образац лица овлашћеног за заступање;
 • Потврде која се достављају уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама не могу бити старијe од 30 дана од дана подношења захтева.
 • Захтев из става 1. овог подносе се на Обрасцу 1. или на Обрасцу 2. који су саставни део јавног позива.
 • Такса се у укупном износу од 900,00 динара плаћа према следећим инструкцијама:
Сврха плаћања: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Износ: 900,00 динара
Рачун примаоца: 840-29779845-18
Позив на број: 59-013
 • Рок за подношење захтева је 30.11.2022 године. Јавни позив је објављен на званичној интернет презентацији Агенције за безбедност саобраћаја abs.gov.rs.
 
 • Захтев за субвенционисану доделу заштитног рама подноси се Агенцији за безбедност саобраћаја у затвореној коверти, на адресу: Агенцији за безбедност саобраћаја, Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком:,,Захтев за субвенционисану доделу новог заштитног рама”.
 Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу добити на  e-mail: subvencijaram@abs.gov.rs и путем броја телефона: 0113014442.