ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

СРЕЋНА СЛАВА ЂУРЂИЦ
15.11.2022.
Ухапшен провалник
15.11.2022.
На основу члана 6. и члана 12. Став 1. Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор (,,Службени гласник РС” број 107/22) Агенција за безбедност саобраћаја објавила је Јавни позив за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор.
Тим поводом, позивају се сва заинтересована физичка и правна лица на територији Републике Србије која испуњавају услове уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 30. новембром 2022. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за субвенционисану доделу.
Модели и типови трактора за које се врши субвенционисана додела рамова су ИМТ 533, ИМТ 539, ИМТ 540, ИМТ 542 и ИМТ 549.
Јавни позив за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор, можете погледати на: https://www.abs.gov.rs/sr/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog--rama-za-upotrebljavani-traktor
Подносиоци захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор морају испуњавати следеће услове:
 1. Подаци о подносиоцу захтева:
(1)       за правна лица и предузетнике – назив и седиште, матични број и ПИБ, Извод из Регистра привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, име и презиме лица овлашћеног за заступање, име и презиме, број телефона и е-мејл адресу контакт особе;
(2)       за физичка лица – име и презиме, адресу становања, ЈМБГ, контакт телефон и е-мејл;
 1. Потврдa да против правног лица није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација и да није покренут поступак принудне ликвидације у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања;
 2. Потврдa да правно лице или предузетник нема правоснажну судску или управну меру забране обављања делатности или осуду због привредног преступа;
 3. Доказ да је правно лице или предузетник измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга, с тим да укупан износ пореског дуга по споразуму о репрограму о исплати пореског дуга не може да износи више од 500.000 динара на дан подношења захтева, као и доказ да обавезе по репрограму о исплати пореског дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;
 4. Потврдa да је физичко лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину;
 5. саобраћајнa дозволa и фотографија (предња страна) трактора за који се додељује заштитни рам;
 6. за правна лица – оверени ОП образац лица овлашћеног за заступање;
 • Потврде која се достављају уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама не могу бити старијe од 30 дана од дана подношења захтева.
 • Захтев из става 1. овог подносе се на Обрасцу 1. или на Обрасцу 2. који су саставни део јавног позива.
 • Такса се у укупном износу од 900,00 динара плаћа према следећим инструкцијама:
Сврха плаћања: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Износ: 900,00 динара
Рачун примаоца: 840-29779845-18
Позив на број: 59-013
 • Рок за подношење захтева је 30.11.2022 године. Јавни позив је објављен на званичној интернет презентацији Агенције за безбедност саобраћаја abs.gov.rs.
 
 • Захтев за субвенционисану доделу заштитног рама подноси се Агенцији за безбедност саобраћаја у затвореној коверти, на адресу: Агенцији за безбедност саобраћаја, Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком:,,Захтев за субвенционисану доделу новог заштитног рама”.
 Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу добити на  e-mail: subvencijaram@abs.gov.rs и путем броја телефона: 0113014442.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *