Ево који су услови за конкурисање за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће за младе брачне парове

„Митологија у делима Александра Тешића“ сутра у лесковачкој библиотеци
06.07.2021.
Бесплатна чланарина за вуковце
06.07.2021.
„Митологија у делима Александра Тешића“ сутра у лесковачкој библиотеци
06.07.2021.
Бесплатна чланарина за вуковце
06.07.2021.

Програмом доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину утврђени су циљеви Програма, субјекти који могу да конкуришу, намена средстава, услови за учешће на конкурсу, процедура доделе бесповратних средстава као и начин коришћења бесповратних средстава.

Сеоска кућа са окућницом се у смислу овог Програма сматра кућа са економским двориштем, које се налази на истој катастарској парцели као и сеоска кућа или на суседним парцелама у односу на сеоску кућу.

Млади пољопривредник у смислу овог Програма је физичко лице старости до четрдесет пет година живота, које није у брачној заједници, живи на селу и бави се пољопривредом.

Брачним паром се у смислу овог Програма сматра брачна заједница супружника, односно заједница живота жене и мушкарца, која је уређена Породичним законом.

Ванбрачним партнерима се у смислу овог Програма сматрају мушкарац и жена који се налазе у ванбрачној заједници. Ванбрачна заједница је трајнија заједница живота жене и мушкарца, између којих нема брачних сметњи, уређена Породичним законом.

Самохрани родитељ у смислу овог Програма јесте родитељ који сам врши родитељско право јер други родитељ непознат или је други родитељ умро или је потпуно лишен родитељског права, односно пословне способности, а све у складу са Породичним законом.

Општи циљ Програма је смањење миграторних кретања становништва која доводе до депопулације у руралним подручјима Републике Србије, мотивисање сеоског становништва да остане на селу и подстицање младих да се врате на село, решавањем стамбеног питања.

Специфични циљеви овог Програма су:
- Повећање броја становника у селима;
- Смањење просечне старости становништва у селима;
- Повећање стопе наталитета и побољшање демографске структуре у селима;
- Покретање и раст привредних активности на селу.

Подносилац пријаве на јавни конкурс

Подносиоци пријаве на јавни конкурс су супружници/ванбрачни партнери, самохрани родитељ и млади пољопривредник/ца који испуњавају све обавезно прописане услове за учешће на јавном конкурсу као и један од (било који) алтернативно прописаних услова за учешће на јавном конкурсу.

Подносиоци пријаве конкуришу заједно са јединицом локалне самоуправе, на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, коју подносиоци пријаве предлажу приликом конкурисања. Јединица локалне самоуправе гарантује тачност података и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом.

Бесповратна средства су намењена за куповину сеоске куће са окућницом.

Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима.

Бесповратна средства нису намењена за опремање сеоске куће и окућнице, порез на пренос апсолутних права приликом купопродаје сеоске куће са окућницом, порез на имовину, трошкове прикупљања документације за пријављивање на јавни конкурс, као и за грађевинске радове за адаптацију сеоске куће.


Финансијски оквири

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара. Укупна вредност сеоске куће са окућницом не може бити већа од 1.200.000,00 динара.

Министарство додељује бесповратна средства за целокупни износ процењене тржишне вредности непокретности, утврђену у обрасцу пријаве од стране јединице локалне самоуправе, а са којом се продавац сагласио у оквиру изјаве која се прилаже са конкурсном документацијом.

Додељена бесповратна средства ће бити пренета јединици локалне самоуправе на подрачун за текуће наменске трансфере у ужем смислу, од Републике нижем нивоу власти. Јединица локалне самоуправе ће та средства пренети кориснику бесповратних средстава, на наменски динарски подрачун код пословне банке. Средства ће бити пренета на основу Решења министра и у року прописаним уговором о додели бесповратних средстава.
Ево који су услови:
Право учешћа на јавном конкурсу имају подносиоци пријаве који обавезно испуњавају све следеће услове:

Да су заједно са јединицом локалне самоуправе на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, поднели електронски попуњен образац пријаве са документацијом прописаном овим Програмом (образац пријаве се преузима на званичном сајту Министарства www.mbs.gov.rs);
- Да су држављани Републике Србије;
- Да имају пребивалиште на територији Републике Србије;
- Да имају мање од четрдесет пет (45) година живота;
- Да су подносиоци пријаве у брачној заједници/трајнијој ванбрачној заједници у моменту подношења пријаве или је лице самохрани родитељ или млади пољопривредник:
- Да нису власници или сувласници непокретности на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта, и да исту нису отуђили/поклонили у претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса;
- Да нису са продавцем непокретности у крвном сродству у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству;
- Да нису у поступку одобравања средстава за куповину непокретности (бесповратна средства/субвенције/кредити за куповину и адаптацију непокретности);
- Да у моменту подношења пријаве немају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и доприноса у складу са прописима Републике Србије.

Све обавезно прописане услове за учешће на јавном конкурсу морају да испуне оба супружника/ванбрачна партнера који су подносиоци пријаве.

Поред свих обавезних услова за учешће на Јавном конурсу, подносиоци пријаве треба да испуњавају и један од четири алтернативно прописаних услова:

Живе на селу самостално у закупљеној непокретности или у породичној заједници са осталим члановима шире породице; Поседују формално образовање из области медицине, фармације, пољопривреде, ветерине као и просветни радници и занатлије; Живе у градским срединама самостално у закупљеној непокретности или у породичној заједници са осталим члановима шире породице и имају намеру да живе на селу;

Обављају послове чија је природа таква да их могу радити од куће на селу.

Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиoци пријаве конкуришу, потребно је да испуњава следеће услове:
- Да испуњава основне услове за живот и становање;
- Да се не налази у градским и општинским седиштима и приградским насељима;
- Да се налази у селу у којем постоји бар један од објеката јавне службе или услуга, здравствена амбуланта, пошта, школа, станица превоза или неки од наведених објеката постоји у суседним селима;
- Да је уписана у катастар непокретности/земљишне књиге на име продавца, без терета;
- Да је непокретност, као и сви делови окућнице који се налазе на катастарској парцели на којој је и непокретност или на суседној катастарској парцели, изграђена у складу са прописима који регулишу планирање и изградњу, односно да не постоји забележба да је непокретност или део окућнице изграђена без дозволе;
- Да је вредност предметне сеоске куће са окућницом, односно купопродајна цена, у границама њене вредности на тржишту непокретности;

Да сеоска кућа и окућница нису предмет судског спора као и да не постоје нерешени имовинско-правни односи. Подносиоци пријаве могу конкурисати само једном пријавом, осим у случају више силе односно у случају настанка непредвиђених околности које подносиоци пријаве нису могли спречити или предвидети.

Непокретност може бити у сувласништву више лица када се сви сувласници појављују као продавци својих сувласничких делова. Испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом као и процену тржишне вредности непокретности утврђује јединица локалне самоуправе, а испуњеност услова констатује у обрасцу пријаве којим подносилац пријаве конкурише.

Сеоска кућа са окућницом испуњава основне услове за живот и становање уколико је безбедна и условна за становање, поседује инфраструктуру – канализацију или септичку јаму, воду, струју и да постоји приступ до исте преко тврдог пута.

Подносиоци пријаве који добију бесповратна средства не могу отуђити непокретност у року од десет година од дана закључења уговора о купопродаји са продавцем непокретности и иста мора бити осигурана у наведеном периоду.

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација шаље се препорученом пошиљком на адресу ул. Булевар Михајла Пупина бр.2а, 11 070 Нови Београд или предајом на писарницу на наведеној адреси.

Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава на конкурс – средства за доделу бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом- НЕ ОТВАРАТИ”, са пуним називом и адресом пошиљалаца на полеђини коверте.

Јавни конкурс, Програм и образац пријаве могу се преузети електронским путем на званичној интернет страници Министарства за бригу о селу. www.mbs.gov.rs. Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања јавног конкурса до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2021. године.

Информације и упутства у вези са расписаним Јавним конкурсом, као и стручна помоћ приликом попуњавања образаца и провере потребне документације за подношење захтева, доступне су у Одељењу за привреду и пољопривреду, Трг револуције 45, контакт телефон 016/ 245-307 или 016/245-517,сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова.