Припрема планских подлога за уређивање и управљање хуманим гробљима у Брзи, Липовици и Стројковцу као и за изградњу трафо станице у Братмиловцу

Удружења пензионера града Лесковца прославило 77 година постојања и рада
13.10.2023.
Завршна трка Кроса РТС-а у Лесковцу
14.10.2023.
Удружења пензионера града Лесковца прославило 77 година постојања и рада
13.10.2023.
Завршна трка Кроса РТС-а у Лесковцу
14.10.2023.
На 12. седници Комисије за планове Града Лесковца одржаној 12.10.2023. године  разматран је материјал са Раног јавног увида Плана детаљне регулације  хуманих гробаља у насељеним местима Брза , Липовица и Стројковце са приступним саобраћајницама , материјал у овој фази израде је био изложен у просторијама одељења за урбанизам уз објављивање у листу “Вечерње новости“ и на сајту Града Лесковца након чега није било примедби од стране заинтересованих правних или физичких лица. За овај план је донета одлука о приступању изради на једној од претходних седница Скупштине града Лесковца у циљу да се ово осетљиво питање  комуналног опремања сеоских средина решава и у удаљеним насељима великог просторног подручја града Лесковца, за шта је исказана потреба грађана. Ова насељена места су на различитим крајевима Просторног плана града Лесковца и биће у даљој изради нацрта детаљно разрађен плански  документ што значи да се планирају сви неопходни садржаји за ову комуналну намену.
Укупан обухват ПДР-а у насељеном месту Брзи је оквирне површине 1,55 ha.
Укупан обухват ПДР-а у насељеном месту Липовица је оквирне површине 3,11 ha.
Укупан обухват ПДР-а у насељеном месту Стројковце је оквирне површине 2,21ha.
Основни циљ је доградња и рехабилитација постојеће мреже гробаља. Концепција уређења гробља подразумева задржавање постојећих хуманих гробаља, уз планирање неопходних проширења.
 У складу са санитарним прописима и прописима о сахрањивању, уредиће се  и опремити сва гробља, недостајућим гробљанским грађевинама и елементима гробљанског уређења  (капела, стазе, расвета, одмориште с чесмом, клупе за седење, заштитно зеленило, ограда, редовно одржавање и др).
Комисија за планове је донела закључак са позитивним мишљењем на материјал за рани јавни увид и упутила документ у даљу процедуру тј. у фазу израде Нацрта плана. Обрађивач документа је ЈП “Урбанизам и изградња Лесковац“.
Као друга тачка седнице Комисије био је Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонку разраду локације нове трафостанице  у  Братмиловцу , за који у току јавне презентације у трајању од 7 дана није било примедби или сугестија.
 Циљ израде Урбанистичког пројекта је стварање урбанистичког основа за изградњу планиране трафостанице, у циљу обезбеђивања веће сигурности снабдевања потрошача електричном енергијом на овом конзумном подручју, чиме ће дугорочно бити решен пораст потрошње у овом делу дистрибутивне мреже.
Овим урбанистичим пројектом врши се промена претежне намене у компатибилну намену на шта је Комисија дала позитивно мишљење и упутила документ Одељењу за урбанизам Градске управе Града Лесковца на потврђивање.