Привремено прикључење на инфраструктуру

Концерт Петра Граша на Рошиљијади
25.08.2023.
Одржан оснивачки скуп Покрета Родољуби Србије
29.08.2023.
Концерт Петра Граша на Рошиљијади
25.08.2023.
Одржан оснивачки скуп Покрета Родољуби Србије
29.08.2023.
Градска управа града Лесковца  Одељење за урбанизам обавештава   власнике породичних стамбених објеката и власнике посебних делова објекта – станова, који су изградњом или куповином објеката или станова трајно решавали своје стамбено питање да могу почев од 15. септембра  да се пријаве за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу, мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката.
 Рок за подношење захтева за привремено прикључење почиње 15. септембра 2023. године и траје 30 календарских дана, односно до 15. октобра 2023. године. Прикључење је  могуће  само за један објекат, односно један стан истог власника који користи за становање.
Власник уз захтев доставља доказ о постојећем завршеном објекту, да је власник објекта и да у власништву има само један објекат, односно стан за становање.
Ако је власник без прибављене грађевинске дозволе градио непокретност, доставља  доказ да је покренут поступак озакоњења а ако се ради о објекту за који није покренут поступак озакоњења доставља се оверена изјава да је објекат изграђен и да се користи за становање или други доказ којим се на неспоран начин могу утврдити ове чињенице.
Власник који је куповином стана трајно решавао своје стамбено питање доставља уговор о куповини објекта, оверен у прописаној форми у време закључења уговора, као и оверену изјаву под кривичном и материјалном одговорношћу. да он и чланови његовог породичног домаћинства немају други објекат за становање.
Уз захтев за привремено прикључење доставља се очитана лична карта, односно копија личне карте која не садржи микроконтролер (чип) власника и чланова његовог породичног домаћинства и геодетски снимак објекта за који се тражи привремено прикључење. Власник доставља и један од следећих доказа: уговор о куповини или изградњи стана, односно породичне стамбене зграде;  уговор о куповини објекта у изградњи; уговор о суинвестирању изградње објекта;  уговор о заједничкој изградњи;  уговор о поклону;  уговор са стамбеном заједницом о претварању заједничких просторија у стан или надзиђивању; правноснажно решење о наслеђивању;  уговор о дугорочном стамбеном кредиту за куповину непокретности или непокретности у изградњи;  правноснажну судску пресуду;  другу исправу или одлуку надлежног органа којом се доказује право својине на непокретности.  
Образац захтева може се преузети у Услужном центру – шалтер број 4 или путем веб презентације града Лесковца:
ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕСТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА
ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕФИЗИЧКА ЛИЦА
Захтев уз пратећу документацију  подноси се Услужном центру-шалтер број 4.
Детаљније информације могу се добити  у  Одељењу за урбанизам  као и на бројеве телефона   212-774  и  251-964  у времену од 10 до 14 часова.